تبلیغات سایت (برای تبلیغات با شماره 09033337546 تماس بگیرید)

GB (China International standard)

GB /T 5780 – 2016 Grade C hexagon head bolts

Hexagon Head Bolts – Product Grade C

S

alternative list

GB5-1976
GB5780-1986
GB/T5780-2000
GB/T5780-2016