برای اولین مشاهده یا دانلود هر مدرک مبلغ 1000 تومان از کیف پول شما کسر میگردد.
Aramco Standards

Aramco Standard List

indexStandard
1AGE-102.02 , Positive Displacement Pumps0
2CHE20206 , Chemical Equilibria0
3AGE-102.03 , Centrifugal Compressors0
4CHE10709 , Compressed Air Systems0
5AGE-102.04 , Reciprocating Compressors0
6AGE-102.01 , Centrifugal Pumps0
7AGE-102.05 , Fans1
8AGE-102.06 , Steam Turbines0
9AGE-102.07 , Combustion Gas Turbines0
10AGE-102.08 , Electric Motors0
11AGE-106.01 , Oil Industry Overview0
12AGE-106.02 , Petroleum Reservoir Fluids0
13AGE-106.03 , Petroleum Geology and Reservoirs0
14AGE-106.04 , Hydrocarbon Exploration0
15AGE-106.05 , Drilling Engineering and Operations0
16AGE-106.06 , Well Completion Operations0
17AGE-106.07 , Production Technology0
18AGE-106.08 , Recovery of Hydrocarbons0
19AGE10501 , Crude Oil Properties0
20AGE10502 , Crude Oil Processing0
21AGE10503 , Gas Processing2
22AGE10504 , Aramco and Joint Venture Refineries0
23CHE10710 , Nitrogen Inert Gas Systems0
24AGE10506 , New Technology0
25CHE10711 , Sewer Systems0
26AGE10505 , Supply and Distribution0
27AGE10701 , Introduction to Geology0
28AGE10702 , Types of Rocks0
29AGE10703 , Natural Effects on Geology0
30AGE10704 , Read Topographic Maps0
31AGE10705 , Geology for Engineers and Scientists Geologic Map Reading0
32AGE10801 , Drafting Symbols I0
33AGE10802 , Drafting Symbols II0
34AGE10803 , Drafting Instrument Loop Diagrams0
35AGE10804 , Drafting Electrical Drawings0
36CHE10708 , Power Generation and Distribution0
37CHE10102 , Vapor Liquid Equilibrium and Combustion0
38CHE10103 , Mass and Energy Balances0
39CHE10104 , Mass and Energy Balance Preparation and Use0
40CHE10106 , Determining Pressure Drop0
41CHE20201 , Physical Properties0
42CHE10107 , Piping0
43CHE20203 , Vapor Liquid Equilibria0
44CHE10101 , Physical and Thermal Properties0
45CHE10109 , Shell and Tube Process Calculations0
46CHE10407 , Storage and Pressure Vessels0
47CHE20202 , Thermodynamics0
48CHE10108 , Heat Transfer Fundamentals0
49CHE10201 , Centrifugal Pumps0
50CHE10405 , Dehydration and Hydrate Inhibition0
51CHE10701 , Water Treatment and Distribution , Sources , Uses and Quality0
52CHE10202 , Positive Displacement Pumps0
53CHE10203 , Centrifugal Compressors0
54CHE10110 , Other Heat Transfer Equipment0
55CHE10204 , Reciprocating Compressors0
56CHE10205 , Fans0
57CHE10206 , Steam Turbines0
58CHE10207 , Combustion Gas Turbines0
59CHE10208 , Electric Motors0
60CHE10209 , Miscellaneous Mechanical Components0
61CHE10401 , Distillation Process0
62CHE10402 , Distillation Hardware0
63CHE10403 , Gravity Separation0
64CHE10406 , Crude Oil Desalting0
65CHE10702 , Water Treatment and Distribution , Water Treatment Systems0
66CHE10703 , Water Treatment and Distribution , Water Distribution Systems0
67CHE20205 , Secondary Properties0
68CHE10704 , Steam Generation and Distribution , Steam Generation Boilers0
69CHE10705 , Steam Generation and Distribution , Steam Generation Boiler Auxiliaries0
70CHE10706 , Steam Generation and Distribution , Steam Distribution0
71SAER-63530
72CHE10707 , Steam Generation and Distribution , Steam System Design Considerations0
73CHE20204 , Properties of Petroleum Fractions0
74CHE20501 , Introduction to Distillation Process0
75CHE20502 , Distillation Calculations0
76CHE20503 , Tower Contacting Devices0
77CHE20504 , Tray Performance0
78CHE20505 , Trayed Tower Design Evaluation0
79CHE20506 , Packed Towers0
80CHE20507 , Distillation Processes and Distillation Control0
81CHE20508 , Troubleshooting and Operating Improvements0
82CHE20601 , Introduction to Hydrate Inhibition and Dehydration0
83COE10106 , Designing to Control Corrosion0
84CHE20603 , Troubleshooting Glycol Dehydration Systems0
85CHE20604 , Evaluating the Performance of Solid Desiccant Dehydrators0
86COE10206 , Chemical Analysis0
87CHE20602 , Hydrate Inhibition Methods0
88CHE20605 , Specialized Dehydration Processes0
89CHE21001 , Refrigeration Systems0
90CHE21003 , Absorption Refrigeration Systems0
91CHE21004 , Steam Jet Refrigeration0
92COE-101.00 , Introduction0
93COE-110.01 , Mechanical Properties0
94COE-110.02 , Fabrication Processes0
95COE-110.03 , Materials Selection Techniques0
96COE-110.04 , Economic Factors in Materials Selection0
97COE10006 , Nonmetal Properties and Applications0
98COE-101.01 , Corrosion Principles0
99COE-101.03 , Chemical Control of Corrosion0
100COE-110.07 , Mechanical Failures0
101COE10103 , Chemical Control of Corrosion0
102COE-101.05 , Corrosion Control Using Paint and Coating Systems0
103COE-110.08 , Direct Related Metal Failures0
104COE10104 , Cathodic Protection Systems0
105COE-101.06 , Materials Selection for Corrosion Control0
106COE-101.07 , Design for Corrosion Control0
107COE-101.02 , Corrosion Damage (Forms of Corrosion)0
108COE-101.08 , Management of Corrosion0
109COE-103.01 , Corrosion Inspection Program0
110COE-103.02 , Visual Inspection0
111COE-103.03 , Nondestructive Testing0
112COE-103.04 , Pipeline and Wellbore Corrosion Inspection0
113COE10101 , Corrosion Principles0
114COE10307 , Underwater NDT0
115COE-108.01 , Introduction to Protective Coatings and Linings0
116COE-108.02 , Surfface Preparation for Protective Coatings and Linings0
117COE-108.03 , Protective Coating Application0
118COE-108.04 , Protective Coatings and Linings0
119COE10201 , Introduction to Corrosion0
120COE-108.05 , Engineering Standards for Protective Coatings and Linings0
121COE-108.06 , Pipeline Coatings and Linings0
122COE-110.06 , Corrosion Failures0
123COE-110.09 , Field Failure Analysis Procedures0
124saes-l-1320
125COE-108.07 , Protective Coatings for Marine Environments0
126COE-108.08 , Paint and Protective Coating Failure and Analysis0
127COE-107.04 , Cathodic Protection Monitoring , Instruments and Procedures0
128COE-108.09 , Maintenance Paint and Protective Coating Survey0
129COE-109.01 , Requirements for Performing Nondestructive Testing0
130COE-110.05 , Overview of Part 2 , Failure Analysis0
131COE10102 , Forms of Corrosion0
132COE20112 , Case Histories0
133COE-109.02 , Determining the Appropriate Application of Nondestructive Testing Methods0
134COE10105 , Paint and Coating Systems0
135CSE11003 , Piping Systems0
136COE-110.10 , Methodology of Laboratory Failure Analysis0
137COE10202 , Theory and Application of Corrosion Coupons0
138COE10203 , Theory and Application of the Corrosometer0
139COE10204 , Theory and Application of Electrochemical Linear Polarization Probes0
140COE10205 , Other Corrosion Monitoring Techniques0
141COE10300 , Saudi Aramco Corrosion Basics , A Refresher0
142COE10301 , Importance of Inspection for Corrosion0
143COE10303 , Visual Inspection0
144COE10304 , Nondestructive Testing0
145COE10305 , Instrumented Scrapers0
146COE10306 , Downhole Corrosion Survey Tools0
147COE10308 , Other Techniques0
148COE10401 , Identifying Operating Problems0
149COE10402 , Specifying Corrosion Inhibitor Programs0
150COE10403 , Specifying Scale Inhibitor Programs0
151COE10404 , Specifying Biocide Programs0
152COE10405 , Specifying Emulsion Control Programs0
153COE10406 , Specifying Oxygen Scavenger Programs0
154COE10407 , Applications and Implications of Miscellaneous Chemical Treatments0
155COE10408 , Specifying Chemical Treatments for Hydrotesting Lay Up and Mothballing0
156COE10501 , Structure and Charictoristics of Materials0
157COE10502 , Phase Diagrams and Alloys0
158COE10503 , Heat Treatments for Carbon Steel Products0
159COE10504 , Steel Mechanical Properties and Uses0
160COE10505 , Corrosion Resistant Characteristics0
161COE10506 , Nonmetals Properties and Applications0
162COE10507 , Fabrication Methods0
163COE10508 , Materials Selection for New Construction and Maintainance0
164COE10509 , Cost Effective Materials Selection0
165COE10601 , Failure Analysis Course Overview0
166COE10602 , Corrosion Failures0
167COE10603 , Mechanical Failures0
168COE10604 , Defect Related Metal Failures0
169COE10605 , Nonmetallic Material Failures0
170COE10606 , Field Failure Analysis Procedures0
171COE10607 , Methodology of Laboratory Failure Analysis0
172COE10608 , Failure Analysis Report0
173COE10701 , Cathodic Protection Principles0
174COE10702 , Design Criteria for Cathodic Protection Systems0
175COE10703 , Designing Cathodic Protection Systems0
176COE10704 , Monitoring Cathodic Protection Systems0
177COE10705 , Maintaining Cathodic Protection Systems0
178COE10706 , Special Operating Problems0
179COE10801 , Protective Coatings and Linings0
180COE10802 , Protective Coating Philosophy0
181COE10803 , Protective Coating Technology0
182COE10804 , Surface Preparation0
183COE10805 , Protective Coating Application0
184COE11401 , Metal Joining Processes Used in Saudi Aramco0
185COE10807 , Engineering Standards for Protective Coatings and Linings0
186COE10808 , Paint and Protective Coating Failure and Analysis0
187COE10809 , Pipeline Coatings and Linings0
188COE10810 , Atmospheric Storage Tank and Vessel Linings0
189COE10811 , Protective Coatings for Corrosion Prevention Beneath Thermal Insulation and Concrete0
190COE10901 , Introduction to Nondestructive Testing0
191COE11403 , Welding Parameters0
192COE10806 , Protective Coating and Lining Inspection0
193COE10813 , Maintenance Paint and Protective Coating Surveys0
194COE20103 , Chemical Cleaning Methods0
195COE10812 , Protective Coatings for Marine Environments0
196COE10902 , Determining the Appropriate Application of Nondestructive Testing Methods0
197COE11402 , Saudi Aramco and Industry Standards for Welding Activities0
198COE11404 , Identifying Weld Discontinuities0
199COE20101 , Introduction to Chemical Cleaning0
200COE20104 , Application of High Pressure Water Jetting0
201COE20108 , Principles of Chemical Cleaning0
202COE20110 , Special Chemical Cleaning Problems0
203COE20115 , Safety Measures and Precautions0
204COE20119 , Acidizing of Producing and Injection Wells0
205COE20117 , Organizing and Planning a Chemical Cleaning Job0
206COP10103 , Drawings , Symbols , Standards and Records0
207COP10105 , Electrical Protection0
208COP10106 , Construction Consideration0
209CSE-109.01 , Structural Steel Design Data , Principles and Tools0
210CSE-109.02 , Structural Steel Codes and Standards0
211EEX10001 , Introduction to Diagrams Drawings and Schedules0
212CSE-109.04 , Structural Steel Connections , Joints and Details0
213CSE-109.05 , Structural Steel Frames and Assemblies0
214CSE-110.01 , API Storage Tanks0
215CSE-110.02 , ASME Pressure Vessels0
216EEX10202 , System Voltage Considerations0
217CSE-109.03 , Analysis and Design of Structural Steel Members and Components0
218CSE-110.03 , Piping Systems0
219CSE10601 , Basic Properties of Sections0
220CSE10602 , Basic Structural Loads and Stresses0
221EEX10101 , Electrical Power Systems I0
222CSE10701 , Overview of the Saudi Aramco Building Code0
223CSE10702 , Design Loads Saudi Aramco Building Code0
224CSE10801 , Reinforced Concrete Codes , Standards and Design Principles0
225CSE10802 , Design of Reinforced Concrete Beams and One Way Slabs0
226EEX10205 , System Grounding Schemes0
227CSE10603 , Analysis of Structural Components0
228EEX10002 , Interpreting Standard Diagrams , Drawings and Schedules0
229CSE10804 , Analysis and Design of Reinforced Concrete Foundations0
230EEX10504 , Generator Fundamentals0
231CSE10803 , Design of Reinforced Concrete Two Way Slabs and Columns , Frame Analysis Techniques0
232CSE10901 , Structural Steel Design Data , Principles & Tools0
233CSE10902 , Structural Steel Codes and Standards0
234CSE10903 , Analysis and Design of Structural Steel Members and Components0
235CSE10904 , Structural Steel Connections Joints and Details0
236CSE10905 , Structural Steel Frames and Assemblies0
237CSE11001 , API Storage Tank0
238CSE11002 , ASME Pressure Vessels0
239CSE11101 , Road Design and Construction0
240CSE11601 , Identification and Classification of Soils and Rock0
241CSE11602 , Exploration and Sampling0
242CSE11603 , Soils (Geotechnical) Investigations and Reports0
243CSE11604 , Surficial Deposits and Engineering Design0
244EEX10604 , Instrument Transformers0
245CSE11606 , Excavation and Trenching Safety Standards0
246EEX10602 , Electrical Protection Overview0
247CSE20201 , Materials and their Impact on Concrete Failures0
248EEX10003 , Interpreting Supplemental Drawings0
249CSE11605 , Compaction and Excavation0
250CSE20203 , Environmental Factors and their Impact on Concrete Failures0
251EEX10605 , Electrical Protection Schemes0
252CSE20204 , Inspecting Concrete Structures0
253CSE20205 , Repairing Concrete Structures0
254CSE20202 , Concrete Production and its Impact on Concrete Failures0
255EEX10004 , Responsibilities for Production and Approval of Electrical Diagrams , Drawings and Schedules0
256EEX10201 , Electrical Drawings , Diagrams and Schedules , Characteristics and Purposes0
257EEX10203 , Calculating Electrical Circuit Parameters0
258EEX10204 , Calculating Voltage Drops and Symmetrical RMS Fault Currents0
259EEX10301 , Designing Low Voltage Non Motor Industrial Feeder Circuits0
260EEX10302 , Designing Service Entrance Panelboard Equipment0
261EEX10303 , Designing Low Voltage AC Induction Motor Circuits0
262EEX10401 , Industrial Facility Substations , Functions , Design Considerations , Types and Major Components0
263EEX10402 , Sizing Power and Distribution Transformers0
264EEX10403 , Selecting Metal Enclosed Switchgear0
265EEX10404 , Selecting Instrument Transformers0
266EEX10405 , Major Components of a Protection System0
267EEX10406 , Substation Control Power Equipment , Requirements and Components0
268EEX10407 , Calculating Basic Elements of a Substation Grounding System0
269EEX10501 , Evaluating Small and Medium Size Three Phase AC Squirrel Cage Induction Motors0
270EEX20501 , Design and Application of System Grounding0
271EEX10503 , Selecting Adjustable Frequency Drives (AFD) for Induction Motor Load Application0
272EEX10502 , Selecting Medium Voltage Class E2 Combination Motor Starters (Controllers)0
273EEX10505 , Fundamentals of Uninterruptible Power Supply (UPS) Systems0
274EEX10506 , Fundamentals of Hazardous (Classified) Locations0
275EEX10601 , Introduction to the Protection of Electrical Equipment and Systems0
276EEX10603 , Electrical Protection Components0
277EEX10606 , Verifying Coordination of Protection Schemes0
278EEX10701 , Fundamentals of Electrical Tests0
279EEX10702 , Evaluating Insulation Tests0
280EEX10703 , Evaluating Applied Potential Test0
281EEX10704 , Evaluating Circuit Resistance Tests0
282EEX10705 , Evaluating Overcurrent Tests0
283EEX10706 , Evaluating Voltage Excitation Tests0
284EEX10707 , Fundamentals of Cable Fault Localization0
285EEX10801 , Dry Type Transformers0
286EEX10802 , Pad Mounted Distribution Transformers0
287EEX10803 , Power Transformers0
288EEX20201 , Application of Transformer Standards and Codes to Selection , Specification and Troubleshooting0
289EEX20202 , Evaluation of Transformers for Applicability0
290EEX20203 , Transformer Accessories and Support Equipment0
291EEX20204 , Evaluation of Tap Changing Equipment for Applicability0
292EEX20205 , Specification of Transformers0
293EEX20206 , Direction of Inspections and Tests for the Installation of Transformers0
294EEX20207 , Maintenance Inspections of Transformers0
295EEX20208 , Troubleshooting Transformer Problems0
296EEX20301 , Introduction to Motors0
297EEX20302 , Selecting a Motor Type0
298EEX20303 , Evaluating Motor Specifications0
299EEX20304 , Directing the Startup and Commissioning of Motors0
300EEX20305 , Directing the Operation and Maintenance of Electric Motors0
301EEX20401 , Principles of Circuit Breaker Operation0
302EEX20402 , Information Sources for Evaluating Circuit Breaker Installations0
303EEX20403 , Assessing the Acceptability of Low Voltage Circuit Breakers0
304EEX20406 , Assessing the Acceptability of High Voltage Circuit Breakers0
305EEX20405 , Assessing the Acceptability of Switchgear0
306EEX20503 , Ground System Testing0
307EEX20407 , Assessing the Acceptability of Disconnect Switches0
308EEX20404 , Assessing the Acceptability of Medium Voltage Circuit Breakers0
309EEX20502 , Design and Application of Equipment Grounding0
310EEX20801 , Classification of and Protection for Hazardous Locations0
311EEX20802 , Prevention of External Ignition Explosion0
312EEX20803 , Equipment Specifications for Hazardous Locations0
313EEX20804 , Application of IEC Cenelec European Equipment to Hazardous Locations0
314EEX21101 , Introduction to DC UPS Systems0
315EEX21102 , Batteries and Battery Chargers0
316EEX21103 , Selecting Types and Sizes of Inverters0
317EEX21104 , Evaluating Static Switches0
318EEX21105 , Battery Installation Requirements0
319EEX21106 , Directing the Start Up and Commissioning of DC UPS Systems0
320EEX21107 , Directing the Operation and Maintenance of DC UPS Systems0
321EEX21604 , Motor Starter Control Circuits0
322EEX21606 , Motor Starter Components and Standards0
323EEX21607 , Motor Protection Requirements0
324EEX21608 , Selecting Low Voltage Motor Starters0
325EEX21609 , Selecting Medium Voltage Motor Starters0
326ENV10101 , Introduction to Environmental Awareness0
327ENV10102 , Sanitary and Industrial Wastewater0
328ENV10103 , Air Quality0
329ENV10104 , Marine Environmental Issues0
330ENV10105 , Issues Associated with the Management of Solid and Hazardous Wastes0
331ENV10106 , Environmental Compliance0
332ENV10202 , Treatment of Solid Waste0
333ENV10201 , Introduction to Solid Waste Treatment and Disposal0
334ENV10203 , Remediation0
335ENV10301 , Mechanisms of Leachate Movement in the Subsurface0
336ENV10302 , Site Investigation and Selection0
337ENV10303 , Landfills , Impoundments and Injection Wells0
338ENV10304 , Monitoring of Disposal Facilities0
339ENV10305 , Closure0
340EXXON 01 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Introduction0
341EXXON 02 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Reference Guide and Index0
342EXXON 03 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Economics of Chemical Cleaning0
343EXXON 04 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Principles of Chemical Cleaning0
344EXXON 05 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , High Pressure Water Jetting0
345EXXON 06 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Precommission Cleaning and Passivation0
346EXXON 07 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Steam Generators0
347EXXON 08 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Coolers and Condensers0
348EXXON 09 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Process Side Deposits0
349EXXON 10 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Crude Storage Tank Cleaning0
350EXXON 11 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Antifoulants0
351EXXON 12 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Fouling Control by Prepassivation0
352EXXON 18 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Chemical Cleaning Equipment0
353EXXON 14 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Cleaning Non Metallics0
354EXXON 15 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Safety0
355EXXON 16 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Chemical Disposal0
356EXXON 17 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Procedures for Soda Ash Neutralization Processes0
357EXXON 21 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Industrial Hygiene Guideline0
358EXXON 19 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Development of a Plant Wide Program0
359EXXON 20 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Planning and Control of a Cleaning Job0
360EXXON 13 , Exxon Chemical and Mechanical Cleaning Manual , Controlling Metallic Corrosion0
361LAB10101 , Introduction to Crude and Petroleum Product Testing0
362LAB10102 , Physical Tests0
363LAB10103 , Chemical Tests0
364LAB10104 , Safety , Quality Control and New Developments0
365LAB10301 , Reservoir Rock Properties Coring Programs0
366LAB10302 , Reservoir Rock Properties , Reservoir Storage Capacity0
367LAB10303 , Reservoir Rock Properties , Reservoir Fluid Saturations0
368LAB10304 , Reservoir Rock Properties , Reservoir Productivity0
369LAB10305 , Reservoir Rock Properties , Core Analysis Reporting0
370LAB10501 , Overview of Water0
371LAB10502 , Seawater Use in a Refinery0
372LAB10503 , Seawater Use for Reservoir Injection0
373LAB10505 , Water Produced with Crude Oil Well Water for Desalting0
374LAB20703 , Reverse Osmosis0
375LAB10506 , Domestic Sewage Treatment0
376LAB10601 , Basic Atomic Absorption and Emission Spectroscopy0
377LAB20704 , Oil Field Water Treatment0
378LAB10602 , Atomic Absorption Spectroscopy0
379LAB10504 , Aquifer Water for Onshore Facilities0
380LAB10603 , Lab Experiments in Aas0
381LAB10604 , Atomic Emission Spectrometers0
382LAB10605 , Lab Experiments in Icp0
383LAB10606 , Analytical Methodology0
384LAB10607 , Oil Industry Applications of Aas Aes Techniques0
385LAB11101 , Reservoir Fluid Properties Basic Concepts of Phase Behavior and Phase Diagrams0
386LAB20310 , Drilling Fluids Program0
387LAB20403 , Scale Monitoring Field Measurements0
388LAB20401 , Theory of Scale Deposition0
389LAB20705 , Cooling Water Treatment0
390LAB11102 , Reservoir Fluid Properties , Physical Properties of Gases0
391LAB11104 , Reservoir Fluid Properties , Liquid Gas Equilibria0
392LAB20404 , Scale Removal Review of Chemical and Physical Treatment Methods0
393MEX-101.02 , Material Selection0
394LAB11103 , Reservoir Fluid Properties , Properties of Reservoir Fluids0
395LAB11106 , Reservoir Fluid Properties , Interpretation and Checking Of Pvt Reports0
396LAB20306 , Rheology of Drilling Fluids0
397LAB20308 , Lubrication0
398LAB20309 , Environmental Issues0
399LAB20707 , Flash Evaporation Systems0
400LAB20405 , Scale Inhibition0
401LAB20701 , Overview of Water0
402MEX-112.02 , Transducers0
403LAB11105 , Reservoir Fluid Properties , Sampling of Reservoir Fluids0
404LAB20702 , Boiler Water Treatment0
405MEX30209 , Heat Transfer0
406LAB20201 , Foundations of Statistical Quality Control0
407LAB20202 , Control Chart Method of Analysis and Presentation of Data0
408LAB20301 , Introduction and Basic Concepts (Drilling)0
409LAB20302 , Drilling Fluids Testing0
410Material-Selection0
411LAB20303 , Water Based Drilling Fluids0
412LAB20304 , Water Based Drilling Fluid Contaminants0
413LAB20305 , Oil Based Drilling Fluids0
414LAB20307 , Solids Control0
415LAB11107 , Reservoir Fluid Properties , Pvt Properties of Oilfield Brines0
416LAB20402 , Scale Prediction and Water Compatibilities0
417LAB20407 , Boiler and Steam Generator Scales0
418LAB20406 , Radioactive Scales0
419LAB20706 , Electrodialysis Reversal Process0
420LPD ENCY , Safety Design Considerations for Hydrocarbon Facilities0
421MEX-101.01 , Saudi Aramco Piping Systems0
422MEX-101.03 , Pipe Wall Thickness Calculation0
423MEX-101.04 , Flanges , Types , Classes and Assembly0
424MEX-101.05 , Pipe Fittings and Branch Connections0
425MEX-101.06 , Valve Selection , Types and Classes0
426MEX-101.07 , Piping Layout , Support and Flexibility0
427MEX-101.08 , Piping Fabrication and Construction0
428MEX-101.09 , Inspection and Testing of Piping Systems0
429MEX-101.10 , Safety Instruction Sheets for Plant Piping and Cross Country Pipelines0
430MEX-101.11 , Pipelines Repair and Maintenance0
431MEX-213.01 , Classifying Steam Turbines0
432MEX-104.02 , Boiler Waterside Operation and Control0
433MEX-104.03 , Firebox Operation and Control0
434MEX-104.04 , Calculating Boiler Thermal Efficiency0
435MEX-214.01 , Introduction to Gas Turbines0
436MEX-104.01 , Boilers , Purpose and Construction0
437MEX-104.05 , Boiler Inspection , Pressure Test and Chemical Cleaning0
438MEX-210.03 , Specifying Design Requirements for Heat Exchangers0
439MEX-210.01 , Basic Heat Exchanger Concepts0
440MEX-105.01 , Process Heaters , Purpose and Construction0
441MEX-203.08 , Determining Requirements for Repair or Alteration of Storage Tanks0
442MEX-210.02 , Materials of Construction for Heat Exchangers-0
443MEX-210.05 , Maintenance and Repair of Heat Exchangers0
444PCI10402 , Fluid Flow0
445MEX-104.06 , Calculating Boiler and Process Heater Thermal Efficiency0
446MEX-105.02 , Process Heaters Operation and Control0
447MEX-105.03 , Firebox Operation and Control0
448MEX-105.04 , Calculating Process Heater Thermal Efficiency0
449MEX-105.05 , Process Heater Test and Inspection0
450MEX-112.01 , Characteristics of Vibration0
451MEX-112.03 , Digital Signal Processing0
452MEX-112.04 , Vibration Signature Plots0
453MEX-112.05 , System Response0
454MEX-112.07 , Common Machine Problems0
455MEX-112.08 , Balancing of Rigid and Flexible Rotors0
456MEX-212.01 , Classifying Compressors by Type0
457MEX-210.04 , Fabrication , Inspection and Testing of Heat Exchangers-0
458PCI10205 , Steady State Gains0
459MEX-202.01 , Basic Pressure Vessel Concepts0
460MEX-210.04 , Fabrication , Inspection and Testing of Heat Exchangers0
461PCI10207 , Cascade Control0
462MEX-202.02 , Materials of Construction for Pressure Vessels0
463MEX-202.04 , Fabrication , Inspection and Testing of Pressure Vessels0
464MEX10101 , Saudi Aramco Piping Systems0
465MEX-202.03 , Specifying Design Requirements for Pressure Vessels0
466MEX-203.01 , Storage Tank Types and Features0
467MEX-202.05 , Maintenance and Repair of Pressure Vessels0
468MEX-203.02 , Determining Acceptability of Materials for Storage Tanks0
469MEX-203.03 , Evaluating Mechanical Design of Tank Structures0
470MEX-203.04 , Evaluating Fabrication Details of Storage Tanks0
471MEX-203.06 , Determining Acceptability of Vents and Fire Protection Systems for Storage Tanks0
472MEX-203.07 , Completing Safety Instruction Sheets for Storage Tanks0
473MEX-203.09 , Course Objective Exercise0
474MEX-210.02 , Materials of Construction for Heat Exchangers0
475MEX-210.06 , Course Objective Exercise0
476MEX10102 , Material Selection0
477MEX-211.01 , Classifying Pumps by Type and by Configuration of Major Components0
478MEX21005 , Maintenance and Repair of Heat Exchangers0
479MEX-211.03 , Determing Net Positive Suction Head and Suction Specific Speed0
480MEX-211.04 , Seal Systems , Bearing Arrangements and Couplings in Saudi Aramco Pumps0
481MEX-211.02 , Pump and Pump Piping System Performance as Depicted in Performance Curves0
482MEX-211.05 , Evaluating the Installation of Vibration and Temperature Monitoring Equipment for Pumps0
483MEX-211.06 , Evaluating Pump Field Performance Tests0
484MEX-212.02 , Evaluating the Material Requirements of Compressor Mechanical Components0
485MEX-212.04 , Determining Compressor Acceptability0
486MEX-212.05 , Operation of Compressor Control and Protection_Systems0
487MEX-212.03 , Compressor Performance Characteristics0
488MEX-212.06 , Evaluating Installation of Vibration Monitoring Equipment for Compressors0
489MEX-213.05 , Evaluating Installation of Vibration Monitoring Equipment for Steam Turbines0
490MEX-213.02 , Determining Steam Turbine Performance Characteristics0
491MEX-213.03 , Evaluating the Material Requirements of Steam Turbine Mechanical Components0
492MEX-213.04 , Steam Turbine Auxiliary System Function , Design and Operation0
493MEX-213.06 , Determining whether Steam Turbines are Properly Operated0
494MEX-213.07 , Determining Acceptability of Steam Turbines for Saudi Aramco Applications0
495MEX-214.02 , Gas Turbine Mechanical Components , Material Requirements , Auxiliary Systems0
496MEX-214.03 , Determining Gas Turbine Performance Characteristics0
497MEX-214.04 , Evaluating Gas Turbine Testing0
498MEX-214.05 , Evaluating Installation of Vibration Monitoring Equipment for Gas Turbines0
499MEX10103 , Pipewall Thickness Calculation0
500MEX10104 , Flanges and Fittings , Types and Classes0
501MEX10105 , Branch Connection Reinforcement0
502MEX10106 , Valve Selection , Types and Classes0
503MEX10107 , Piping Layout , Support and Flexibility0
504MEX21001 , Heat Exchanger Concepts , Basic0
505MEX21002 , Materials of Construction for Heat Exchangers0
506MEX21004 , Fabrication , Inspection and Testing of Heat Exchangers0
507MEX10109 , Inspection and Testing of Piping Systems0
508MEX10110 , Safety Instruction Sheets for Plant Piping and Cross Country Pipelines0
509MEX10108 , Piping Fabrication and Construction0
510MEX10111 , Piping Maintenance and Repair0
511MEX20201 , Basic Pressure Vessel Concepts0
512MEX20202 , Materials of Construction for Pressure Vessels0
513MEX20203 , Specifying Design Requirements for Pressure Vessels0
514MEX20204 , Fabrication , Inspection and Testing of Pressure Vessels0
515MEX20205 , Maintenance and Repair of Pressure Vessels0
516MEX20301 , Storage Tank Types and Features0
517MEX20302 , Determining Acceptability of Materials for Storage Tanks0
518MEX20303 , Evaluating Mechanical Design of Tank Structures0
519MEX20304 , Evaluating Fabrication Details of Storage Tanks0
520MEX21003 , Specifying Design Requirements for Heat Exchangers0
521MEX20307 , Completing Safety Instruction Sheets for Storage Tanks0
522MEX20308 , Determining Requirements for Repair or Alteration of Storage Tanks0
523MEX20306 , Determining Acceptability of Vents and Fire Protection Systems for Storage Tanks0
524MEX21201 , Classifying Compressors by Type0
525MEX21202 , Compressor Performance Characteristics0
526PCI10603 , Emergency Shutdown System Design Requirements and Application Criteria0
527MEX21204 , Determining Compressor Acceptability0
528MEX21205 , Evaluating Installation of Vibration Monitoring Equipment for Compressors0
529PCI10902 , Evaluate Stack Gas Analyzers0
530MEX21206 , Operation of Compressor Control and Protection Systems0
531MEX21203 , Evaluating the Material Requirements of Compressor Mechanical Components0
532MEX21301 , Classifying Steam Turbines0
533MEX21302 , Determining Steam Turbine Performance Characteristics0
534MEX21303 , Evaluating the Material Requirements of Steam Turbine Mechanical Components0
535MEX21304 , Steam Turbine Auxiliary System Function , Design and Operation0
536MEX21305 , Evaluating Installation of Vibration Monitoring Equipment for Steam Turbines0
537MEX21306 , Determining Whether Steam Turbines are Properly Operated0
538MEX30201 , Boilers , Equipment Description0
539MEX21307 , Determining Acceptability of Steam Turbines for Saudi Aramco Applications0
540MEX30202 , Boilers , Design of Pressure Parts and Structures0
541MEX30203 , Boilers , Fabrication , Inspection and Testing0
542MEX30204 , Boilers , Water Treating0
543MEX30205 , Furnaces , Equipment Description0
544MEX30206 , Furnaces , Design of Pressure Parts0
545MEX30207 , Furnaces , Design of Tube Supports0
546MEX30208 , Boilers and Furnaces Refractory and Insulation0
547MEX30210 , Burners , Combustion and Controls0
548MEX30211 , Boilers and Furnaces Performance and Efficiency0
549PCI10101 , Determining Whether Process Measurements Instruments Meet Requirements of Saudi Aramco Applications0
550PCI10102 , Determining Appropriate Pressure Measurement Device for Saudi Aramco Applications0
551PCI10103 , Determining Appropriate Level Measuring Systems for Saudi Aramco Applications0
552PCI10104 , Determining Appropriate Flow Measurement Devices for Saudi Aramco Applications0
553PCI10105 , Determining Appropriate Temperature Measurement Devices for Saudi Aramco Applications0
554PCI10201 , Introduction to Process Control0
555PCI10202 , Control Loop Elements and their Contribution to Loop Performance0
556PCI10203 , Process Modeled through Dead Time and Capacity0
557PCI10204 , Basic Control Modes and Choice of Controller Algorithm0
558PCI10206 , Tuning Feedback Control Loops0
559PCI10208 , Ratio and Feedforward Control0
560PCI10209 , Selective Control Systems0
561PCI10210 , Adaptive Control0
562PCI10211 , Multivariable Control and Solutions to Interaction0
563PCI10212 , Common Process Control Applications0
564PCI10301 , Control Valve Selection0
565PCI10302 , Sizing Control Valves0
566PCI10401 , Physical and Thermal Properties0
567PMT20105 , Materials Management0
568PCI10404 , General Design Considerations0
569PCI10605 , Emergency Shutdown System Testing0
570PCI10408 , Distillation0
571PCI10601 , Purpose , Types , Applications , Functions and Requirements of Emergency Shutdown Systems0
572PCI10802 , Evaluate Sample Handling Systems0
573PCI10405 , Applied Heat Transfer and Heat Exchangers0
574PCI10406 , Furnace and Boiler Design and Operating Parameters0
575PCI10403 , Pumps and Compressors0
576PMT10201 , Overview of Estimating0
577PCI10602 , ESD Project Documentation Requirements0
578PCI10407 , Gravity Separators and Desalters0
579PCI10604 , Development and Analysis of Emergency Shutdown Systems0
580PCI10801 , The Role and Implementation of Process Analyzers and Sample Handling Systems in Oil And Gas Operations and Crude Oil Refining0
581PCI10803 , Evaluate Gas Chromatograph Analyzers0
582PCI10804 , Evaluate Physical Property Analyzers for Refinery Applications0
583PCI10903 , Evaluate Water Quality Analyzers0
584PMT30102 , Controlling the Project Scope0
585PCI10901 , Evaluate Gas and Liquid Analyzers0
586PCI10905 , Advanced and Emerging Technologies in Process Analysis0
587PCI11001 , Introduction to Pressure Relief Systems0
588PCI11002 , Principles of Pressure Relief Valve Operation0
589PCI10904 , Evaluate Ambient Air Analyzers0
590PCI11003 , Sizing and Selecting Pressure Relief Valves0
591PCI11004 , Determine Whether an Installed Pressure Relief Valve Complies with Requirements0
592PCI11005 , Troubleshooting PZV Installations0
593PCI11006 , Maintenance and Testing of PZVs0
594PCI11301 , Programmable Logic Controller (PLC) , PLC System Overview and Functions of Basic PLC Components0
595PCI11302 , Selecting Programmable Logic Controller (PLC) Input and Output Modules0
596PCI11303 , Selecting the Programmable Logic Controller Processor0
597PCI11305 , Interpreting Programmable Logic Controller System Drawings0
598PCI11304 , Selecting a Programmable Logic Controller (PLC) System Power Supply and Auxiliary Power Supply0
599PCI11306 , Programming a Programmable Logic Controller0
600PCI11307 , Project Management of a PLC System0
601PCI11401 , Selecting and Sizing Spring and Diaphragm Actuators0
602PCI11402 , Transducers , Pneumatic Boosters and Control Valve Positioners0
603PCI11403 , Specifying Control Valves for Cavitating Flows0
604PCI20101 , Major Components and Functions of Boilers and Boiler Systems and Applications of Standards and Specifications0
605PCI20102 , Determining the Suitability of Boiler Process Measurement Instrumentation , Flow Characterization and Drum Level0
606PCI20103 , Determining Total Air Requirements and the Suitability of Combustion Control Strategies for a Given Saudi Aramco Application0
607PCI20104 , Determining the Suitability of a Steam and Water Control System for a Given Saudi Aramco Application0
608PCI20105 , Determine Boiler Efficient and Multiple Boiler Optimum Dispatching0
609PCI20106 , Evaluating Burner Management and Protection Systems for Compliance with Saudi Aramco Standards0
610PCI20107 , Overview of Boiler Commissioning and Startup0
611PCI20108 , Typical Boiler Problems , Probable Causes and Solutions0
612PCI20401 , Severe Service Control Valve Specification Issues0
613PCI20402 , Specifying Control Valves for Severe Service Applications0
614PMT10403 , Planning and Scheduling During Detailed Engineering0
615PCI20404 , Selecting and Sizing Spring and Diaphragm Actuators and Related Accessories0
616PCI20405 , Troubleshooting Control Valve Performance Problems0
617PCI20403 , Sizing Control Valves for Two Phase Flows , Fluids with Dissolved Gasses and Hydrocarbon Mixtures0
618PMT10202 , Estimate Preparation Procedures0
619PMT10203 , Interfacing Contract Administration with Estimating and Project Controls0
620PMT10204 , Change Order and Short Form Contracts0
621PMT10401 , Introduction to Management of Detailed Engineering0
622PMT10402 , Procuring Detailed Engineering Services0
623PMT10404 , Managing Quality During Detailed Engineering0
624PMT10405 , Application of Value Engineering Concepts and Constructability Techniques0
625PMT10406 , Monitoring Contractor Performance0
626PMT10407 , Controlling Cost During Detailed Engineering0
627PMT10408 , Implementing the Materials Procurement Plan0
628PMT10409 , Planning for Procurement of Construction Contracts0
629PMT10410 , Safety , Security and Environmental Considerations During the Detailed Engineering Phase0
630PMT10501 , Introduction to Construction Management0
631PMT10502 , Procuring Construction Services0
632PMT10503 , Planning and Scheduling During Construction0
633PMT10504 , Managing Scope During Construction0
634PMT10505 , Monitoring Contractor Performance0
635PMT10506 , Managing Quality During Construction0
636PMT10507 , Managing Cost During Construction0
637PMT10508 , Managing Materials During Construction0
638PMT10509 , Safety , Security and Environmental Considerations During Construction0
639PMT10510 , Project Completion Turnover and Close Out0
640PMT20102 , Preparing the Project Execution Plan0
641PMT20103 , Procuring Preliminary Engineering Services0
642PMT20104 , Monitoring Contractor Performance0
643PMT20101 , Introduction to Management of Preliminary Engineering0
644PMT20106 , Safety , Security and Environmental Considerations During Preliminary Engineering0
645PMT20107 , Development of the Project Proposal0
646PMT20108 , Preparing the Expenditure Request0
647PMT30101 , Introduction to Project Controls0
648PMT30103 , Controlling the Project Schedule0
649PMT30104 , Controlling Project Costs0
650PMT30106 , Controlling the Contracting Process0
651PMT30107 , Controlling Reimbursable type Contracts0
652PMT30108 , Controlling Lump Sum Type Contracts0
653PMT30105 , Managing Material Controls0